• Hãy trở thành đơn vị chấp nhận thẻ Visa ngay hôm nay

    Tìm kiếm một ngân hàng thanh toán và trở thành đơn vị chấp nhận thẻ Visa

Bắt đầu chấp nhận thanh toán thẻ Visa

Trở thành Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ Visa.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
A waitress swipes a Visa card through a Square reader attached to a tablet.

Các hướng dẫn tuân thủ và chấp nhận thanh toán thẻ Visa

Chấp nhận thanh toán thẻ Visa là một quá trình đơn giản, và chúng tôi sẽ giúp bạn thành công. Tuy nhiên, có một số yêu cầu bạn cần biết: