Mang lại trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời và gia tăng doanh số

Tìm kiếm và giữ chân những khách hàng mới.

Tăng doanh số và mang lại những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

Các giải pháp

Sử dụng mạng lưới thanh toán điện tử bán lẻ lớn nhất thế giới trong việc tiếp cận khách hàng mới để thúc đẩy lòng trung thành, tăng doanh thu và tăng cường những nỗ lực marketing của bạn.
Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Tìm hiểu thêm về Các giải pháp ưu đãi & chăm sóc khách hàng thân thiết toàn cầu của Visa.