• Visa Direct thực hiện thanh toán nhanh chóng đến hàng tỷ điểm cuối trên khắp thế giới
Illustration depicts a delivery person dropping off fruit to café.
An illustration of a woman sending money to another woman, in a different part of the world.

A conceptual illustration depicts two phones making cross border payments around the world, connected by a Visa logo.
An illustration of a street filled with people depicts the ability of Visa Direct to reach payees everywhere.

Illustration of person at a computer control center.


Giữ liên lạc

Muốn biết các giải pháp thanh toán của Visa Direct có thể làm gì cho bạn và khách hàng của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các khả năng.