• Visa Direct cung cấp giải pháp thanh toán nhanh chóng và đơn giản cho hàng tỷ thẻ.

Illustration of a Visa card, bordered by two arrows.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

A woman reviews her cell phone screen.
Illustration of a phone showing a user's bank deposit screen.
A closeup of a phone screen with Visa Direct payout options.
A closeup of a tablet screen with Visa Direct payment details.

Bắt đầu với Visa Direct

Quý vị có thể tham gia vào hệ sinh thái Visa Direct với sự giúp đỡ của nhà cung cấp giải pháp Visa Direct 5 và ngân hàng chấp nhận thanh toán của quý vị.