• Tiên phong trong hình thức thanh toán thế hệ mới

    Sử dụng Visa Direct để chuyển tiền một cách tiện lợi và theo thời gian thực1 trên toàn thế giới.


Visa card icon with top right corner made up of ones and zeros
Icon of blue seven-sided polygon interconnected by several lines and surrounded by two concentric gold circles
Visa card circled by two blue arrows
Paper icon with check mark at bottom right
A composite image of a graphic for a $250 payment and a rideshare driver reviewing the payment on her phone.

Tìm nhà cung cấp giải pháp

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện các khoản chuyển tiền theo thời gian thực1 cho doanh nghiệp của mình? Các nhà cung cấp giải pháp Visa Direct có thể giúp bạn tham gia hệ sinh thái Visa Direct.4
Tìm nhà cung cấp giải pháp