• Tiên phong trong hình thức thanh toán thế hệ mới

    Sử dụng Visa Direct để chuyển tiền một cách tiện lợi và theo thời gian thực1 trên toàn thế giới.


Illustration of a Visa card with binary code at the top right corner.
Illustration of a polygon interconnected by several lines and surrounded by two concentric gold circles.
Illustration of a Visa card circled by two blue arrows.
Illustration of a paper with check mark at bottom right.

Tìm nhà cung cấp giải pháp

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện các khoản chuyển tiền theo thời gian thực1 cho doanh nghiệp của mình? Các nhà cung cấp giải pháp Visa Direct có thể giúp bạn tham gia hệ sinh thái Visa Direct.4
Tìm nhà cung cấp giải pháp