• Đưa việc thanh toán quốc tế lên một tầm cao mới

    Giúp các doanh nghiệp gửi tiền đi khắp thế giới với sức mạnh của Visa.


An illustration of 99%.
An illustration of the number 200.
An illustration of 160+.
An illustration of 75+.

Illustration of money movement.
Illustration of a hand shake.
Illustration of a phone and card.
Illustration of a shield with a checkmark.

An illustration that depicts Visa’s role in simplifying payments.


An illustration of the world.

A conceptual illustration of a dog walker that conveys payment security.

Bắt đầu với Visa Direct

Cho khách hàng trên toàn thế giới trải nghiệm chuyển tiền quốc tế mà họ xứng đáng được nhận ngay hôm nay.