• Tận dụng sự ưu việt của hệ thống VISA để cung cấp phương thức thanh toán tối ưu cho khách hàng

    Cung cấp các khả năng thanh toán đẩy theo thẻ và theo thời gian thực1để tăng cường năng lực đổi mới kinh doanh cho khách hàng của bạn.Elevators inside a mall.

Trở thành nhà cung cấp giải pháp

Bạn quan tâm đến việc cung cấp các giải pháp thanh toán theo thời gian thực1 với Visa Direct? Hãy tìm hiểu cách bổ sung tên của công ty bạn vào danh bạ nhà cung cấp giải pháp của chúng tôi.