• Cung cấp phương thức thanh toán của tương lai với giải pháp Visa Direct

    Cung cấp các khả năng thanh toán đẩy theo thẻ và theo thời gian thực1để tăng cường năng lực đổi mới kinh doanh cho khách hàng của bạn.


Visa card icon with top right corner made up of ones and zeros
Connect to Visa
Visa card circled by two blue arrows
Paper icon with check mark at bottom right

Elevators inside a mall.

Trở thành nhà cung cấp giải pháp

Bạn quan tâm đến việc cung cấp các giải pháp thanh toán theo thời gian thực1 với Visa Direct? Hãy tìm hiểu cách bổ sung tên của công ty bạn vào danh bạ nhà cung cấp giải pháp của chúng tôi.
Liên hệ với Visa