A woman traveler smiling in an apparel shop.

Chấp nhận thanh toán séc du lịch của Visa.

Tham gia cùng các nhà bán lẻ trên toàn thế giới và bắt đầu chấp nhận thanh toán séc du lịch của Visa.

Cách chấp nhận thanh toán bằng séc du lịch Visa

Hướng dẫn các bước chấp nhận thanh toán bằng séc du lịch.Một phụ nữ đang mua sắm
Visa payWave
Xác thực bởi Visa