A woman traveler smiling in an apparel shop.

Chấp nhận thanh toán séc du lịch của Visa.

Tham gia cùng các nhà bán lẻ trên toàn thế giới và bắt đầu chấp nhận thanh toán séc du lịch của Visa.

Cách chấp nhận thanh toán bằng séc du lịch Visa

Hướng dẫn các bước chấp nhận thanh toán bằng séc du lịch.


Bạn có thể quan tâm

A woman traveler entering a shop.
A man sitting in a coffee shop and browsing on his laptop.