Shopkeeper verifying paperwork on a laptop.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi gian lận

Giữ cho giao dịch của bạn được an toàn.

Hướng dẫn chấp nhận thẻ Visa

Phòng ngừa gian lận

Visa cung cấp đa dạng các phương tiện hỗ trợ phòng ngừa gian lận, bảo mật và quản trị rủi ro của bạn. Tìm hiểu các bước đảm bảo tính hợp pháp của mọi thẻ Visa, chủ thẻ và giao dịch.


Woman handing Visa card to clerk for purchase.
Woman entering password to verify identity.
Woman merchant at counter verifying address via phone.
Woman at laptop checking Card Verification Value 2 of Visa card.
Seated man using laptop at home.

Person at table using a laptop with a smart phone, papers and coffee cup nearby.

Tìm hiểu cách phòng ngừa gian lận

Visa có thể giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn