Khi các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ thành công, cộng đồng sẽ thịnh vượng

Chúng tôi đang tích cực làm việc với các tổ chức tài chính, chính phủ và các fintech (công ty công nghệ tài chính) để cung cấp quyền tiếp cận các giải pháp tài chính sáng tạo cho các cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức và những người chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng. Chúng tôi cũng đang cứu trợ và hỗ trợ các tổ chức tuyến đầu cũng như doanh nghiệp nhỏ trong thời kỳ đại dịch.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.