Mọi người đều xứng đáng có cơ hội bình đẳng

Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ, người da màu và cộng đồng LGBTQ+ vì mọi người đều xứng đáng có cơ hội bình đẳng đối với sự thịnh vượng kinh tế.