Mọi người đều xứng đáng có cơ hội bình đẳng

Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ, người da màu và cộng đồng LGBTQ+ vì mọi người đều xứng đáng có cơ hội bình đẳng đối với sự thịnh vượng kinh tế.

Tạo ra khả năng cho mọi người ở mọi nơi

Mỗi ngày, chúng tôi tìm kiếm những cách mới để tiếp cận nhiều cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp nhỏ hơn trong nền kinh tế toàn cầu.

Một thế giới hòa nhập hơn bắt đầu bằng sự cải tiến


Năm 2021 và hơn thế nữa

Chúng tôi đang xây dựng một môi trường nơi tôn trọng các nền tảng và quan điểm đa dạng cũng như thúc đẩy thành công trong công ty.