Cải thiện cách công dân và doanh nghiệp thanh toán cho các dịch vụ


Năng lực của chúng tôi

Chấp nhận giao dịch thanh toán thuế, dịch vụ công và phí thông qua các giải pháp toàn diện của chúng tôi.
phone check icon

Xem cách chúng tôi đang giúp các chính phủ chấp nhận giao dịch thanh toán một cách hiệu quả trên toàn thế giới

Liên hệ với Nhóm Visa Government Solutions của chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu của bạn, hãy gửi email cho chúng tôi.