• Một phương thức tuyệt vời hơn để thanh toán và nhận thanh toán

    Chúng tôi giúp người tiêu dùng và các đơn vị chấp nhận thẻ tự tin thực hiện công việc của mình

Doanh nghiệp của chúng tôi

Công nghệ và cải tiến của chúng tôi biến thanh toán kỹ thuật số thành hiện thực cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp, ngân hàng và cơ quan chính phủ.

Illustration of small business store front with figure in doorway.

Nhà bán lẻ

Nhà bán lẻ, nhà hàng, khách sạn hay hãng hàng không chấp nhận thẻ Visa.
Bank.

Ngân hàng thanh toán

Tổ chức tài chính cho phép các nhà bán lẻ nhận thanh toán.
Visa credit card.

Ngân hàng phát hành

Tổ chức tài chính cung cấp thẻ Visa và các sản phẩm thanh toán.

Chủ thẻ

Người tiêu dùng hay doanh nghiệp sử dụng thẻ Visa và các sản phẩm thanh toán.
Historical photo of employees working in a computer room in the 1950s.