Tiếp cận tài chính

Mạng lưới toàn cầu của Visa là một nền tảng mạnh mẽ để thúc đẩy tiếp cận tài chính. Bằng việc giúp mọi người tham gia vào hệ thống tài chính chính thống, chúng tôi cải thiện cuộc sống, mở ra các cơ hội và tăng cường sức mạnh của nền kinh tế.

Tổng quan


Thúc đẩy tiếp cận tài chính

Các sản phẩm của chúng tôi đang cải thiện cuộc sống và sinh kế của mọi người trên khắp thế giới.
Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Hợp tác tiếp cận tài chính

Visa thành công với các đối tác. Chúng tôi làm việc với các công ty tư nhân, các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận để tiếp cận với các cộng đồng bị thiệt thòi trên khắp thế giới và xây dựng các giải pháp tiếp cận tài chính cần thiết.

Những thông tin mà bạn có thể quan tâm

Child hiding behind a wooden post outside.
Young boy wearing blue focusing on writing on a piece of paper.
Two men sitting in chairs discussing papers laid out on a table between them.