Tiếp cận tài chính

Mạng lưới toàn cầu của Visa là một nền tảng mạnh mẽ để thúc đẩy tiếp cận tài chính. Bằng việc giúp mọi người tham gia vào hệ thống tài chính chính thống, chúng tôi cải thiện cuộc sống, mở ra các cơ hội và tăng cường sức mạnh của nền kinh tế.

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.


Child hiding behind a wooden post outside.
Young boy wearing blue focusing on writing on a piece of paper.
Two men sitting in chairs discussing papers laid out on a table between them.