Visa. Mạng lưới cho tất cả mọi người.

200 +

Quốc gia và vùng lãnh thổ

70 triệu

Địa điểm thanh toán trên toàn cầu¹

206 tỷ

Giao dịch thanh toán²